Ενισχύεται ο στρατηγικός ρόλος του ΟΛΘ στα Βαλκάνια

Απέκτησε άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα.

Άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα έλαβε ο ΟΛΘ από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ενισχύοντας έτσι τον ρόλο του στα Βαλκάνια και τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

«Ο στρατηγικός ρόλος του λιμανιού της Θεσσαλονίκης στην ανάπτυξη της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας με τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενισχύεται περαιτέρω με ασφαλείς και αξιόπιστες διαδικασίες τελωνειακού ελέγχου που πληρούν τα υψηλότερα κριτήρια», υπογραμμίζεται σε σημερινή ανακοίνωση της ΟΛΘ ΑΕ.

Οι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς (Authorized Economic Operator-AEO) για την Ασφάλεια και Προστασία απολαμβάνουν μια σειρά από οφέλη, όπως η ταχύτερη διεκπεραίωση τελωνειακών συναλλαγών και η διεθνής αναγνώριση μέσω των Συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, όπως επισημαίνει το ΑΜΠΕ.

Η άδεια ΑΕΟ, χορηγείται σε οικονομικούς φορείς που τηρούν συγκεκριμένα αυστηρά κριτήρια σχετικά με τη συμμόρφωση με την τελωνειακή νομοθεσία, την αξιοπιστία των λογιστικών και πληροφοριακών τους συστημάτων, την πληρότητα και ορθότητα των εσωτερικών λειτουργικών τους διαδικασιών, την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις και τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας που έχουν θεσπίσει και εφαρμόζουν τόσο στο εσωτερικό της επιχείρησής τους όσο και σε σχέση με τους επιχειρηματικούς τους εταίρους.